Interactie tussen scholen en zuivelbedrijven

Voor bedrijven

Deze informatie is bedoeld om het contact met scholen te stimuleren en bedrijven te attenderen op arbeidsmarkt gerelateerde activiteiten.

Functieprofielen voor personen met een lichte beperking

Deze functieprofielen zijn door Locus opgesteld en kunnen ter inspiratie dienen voor zuivelbedrijven die de mogelijkheden voor personen met enige afstand tot de arbeidsmarkt in hun organisatie willen onderzoeken. Uitgangspunt daarbij is steeds een gezonde business case. Locus heeft hiervoor een eenvoudige rekentool ontwikkeld die snel inzicht geeft in de financiële kant van het verhaal. De versie op deze site is een voorbeeld. De meest actuele spreadsheet versie is (kosteloos) opvraagbaar bij Locus, via Raymond Sweers (tel. 06 46 962 157 / e-mail: r.sweers@chainworks.nl). Hij kan meer informatie verstrekken over het gebruik van de rekentool en ook over het werken met mensen met een beperking. De functieprofielen en het voorbeeld van de genoemde rekentool zijn te vinden onder de volgende links:
- Functieprofiel Assistent Laboratorium
- Functieprofiel Assistent Logistiek Medewerker
- Functieprofiel Aangepast Logistiek Medewerker
- Suggesties voor functie Technische Dienst of Facilitair Medewerker
- Rekentool V1.0

Inclusiever ondernemen in de zuivelsector

In 2016 heeft ZuivelNL een sectoraal pilotproject laten uitvoeren, om bedrijven uit de zuivelsector te ondersteunen in het inclusiever worden. Daarmee bood deze activiteit ook ondersteuning om te voldoen aan de uit het Sociaal Akkoord voortgekomen participatiewet.
Het project, waaraan uiteindelijk 11 bedrijven hebben meegedaan, richtte zich op de realisatie van duurzame werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, in het bijzonder wajongeren.
- Het Handboek Inclusiever Ondernemen met de resultaten is hier te downloaden.
- Ook is een verkort document met good practices, do's en dont's beschikbaar.

Poster Nederland Zuivelland

De zuivelsector is een leuke en aantrekkelijke sector, ook om in te werken! Op deze poster in A1-formaat staat hoeveel koeien er in Nederland zijn en hoeveel melk ze produceren. Heldere illustraties vertellen wat er van de melk gemaakt wordt, waar deze producten naartoe gaan en wat het oplevert. De poster verwijst naar de website www.zuivelonline.nl voor meer informatie over zuivel. Ook is te zien welke beroepen er in de zuivelindustrie zijn. Wilt u deze gratis poster om te gebruiken bij uw open dag of in uw stand bij een beurs voor studie- en beroepskeuze?
Stuur hiervoor een mailtje naar publicaties@zuivelnl.org.

De poster is ook te downloaden.

Vitaliteitsprogramma in de zuivel

In 2013-2014 heeft er een groot vitaliteitsprogramma in de zuivel gedraaid genaamd Boest. Het doel van Boest: medewerkers bewust maken van hun eigen vitaliteit en tools aanreiken om de eigen vitaliteit te verhogen.

Om de opgedane ervaring te delen is er een inspirerend handboek samengesteld met de resultaten en tips om als bedrijf zelf aan de slag te gaan. Interesse? Klik hier voor het handboek.

Regionale arbeidsmobiliteit

Het actief bevorderen van arbeidsmobiliteit is belangrijk. Het zorgt voor duurzame inzetbaarheid van werknemers en leidt tot het beter functioneren van organisaties en regionale arbeidsmarkten.  Er wordt veel over arbeidsmobiliteit gepraat en daar blijft het vaak bij. Het in 2014 gelanceerde ‘Handboek arbeidsmobiliteit in de regio’ brengt daar verandering in. Het is een praktisch en handzaam boek dat stap voor stap toewerkt naar arbeidsmobiliteit op regionaal niveau. Het is gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan met twee regionale pilots, in Haaglanden en Noord Veluwe.

Download hier het Handboek arbeidsmobiliteit in de regio.

Laaggeletterdheid, een onderschat probleem

Onderzoek heeft bevestigd dat laaggeletterdheid ook in zuivelsector een issue is. Voor bedrijven kan dit knelpunten opleveren, omdat laaggeletterden moeilijker de slag maken naar hoogwaardige productie en minder breed inzetbaar zijn. Bovendien doen zij minder snel mee aan scholingstrajecten, kunnen zij (veiligheids)instructies niet goed lezen en communiceren zij minder goed  met collega’s en leidinggevenden. Hoe zit het bij u in het bedrijf? Het rapport biedt ter ondersteuning een overzicht van bruikbare instrumenten en een factsheet voor een praktische aanpak. Denk daarnaast ook eens aan de Stichting Lezen & Schrijven.

Arbeidsmarkt tot 2023 in beeld - filmpje

Wilt u met uw personeel in gesprek over de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de eisen die de nieuwe tijd aan hen stelt?

Het filmpje Zuivel Werkt
biedt in krap 5 minuten een algehele schets van de arbeidsmarktontwikkeling in het algemeen en van die in de zuivel in het bijzonder en kan bijvoorbeeld gebruikt worden als startpunt voor een personeelsbijeenkomst rond dit thema.

Praktische Sector Oriëntatie Groen

Gaat u binnenkort bij een middelbare school op bezoek en zoekt u nog leuke materialen om spelenderwijs de zuivelindustrie op het netvlies van de kinderen te krijgen? Denk dan eens aan het materiaal uit de PSO Groen. Deze werd in 2012 werd ontwikkeld voor het programma Praktische Sectororiëntatie in het vmbo, waarmee scholen in de eerste twee leerjaren hun leerlingen kunnen ondersteunen bij een sectorkeuze.

Het materiaal bevat informatie, vragen en opdrachten voor de leerling en is hier te downloaden.

Personeelsontwikkeling zuivelindustrie

In 2011 en 2013 is bij de zuivelindustrie in Nederland het personeelsbestand geïnventariseerd, toegespitst op de operationele functies. Dit onderzoek leverde een totaalbeeld voor de Nederlandse zuivelindustrie op en schetste bovendien de ontwikkeling voor periode tot 2023. De resultaten waren alarmerend. Het personeelsbestand in de zuivelindustrie blijkt gemiddeld relatief oud en de verwachte uitstroom door pensionering tot 2023 bedraagt daardoor niet minder dan 20%. In specifieke functiecategorieën bleken de verwachte tekorten tussen de 30% en 40% (o.a. technisch personeel, verpakkingsoperators en logistiek medewerkers).
Kijk hier voor de inventarisatie.

Zij-instroom personeel zuivelindustrie

Uitgaande van een reguliere uitstroom van 3% op jaarbasis is vastgesteld dat in de periode tussen 2011 tot 2023 ruim de helft van het personeelsbestand in de zuivelindustrie verdwijnt. Dit betekent dat naast het aantrekken van schoolverlaters het voor de bedrijven ook absoluut noodzakelijk wordt om te kijken naar zij-instroom als aanvullende bron van nieuwe werknemers. In het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie is daarom ook nadrukkelijk aandacht besteed aan het realiseren van zij-instroom.
De ideeën die dit heeft opgeleverd zijn vastgelegd in de pdf handreiking zij-instroom zuivelindustrie.